Избор језика:
Избор писма
Архива по годинама
Архива по датуму
јануар 2017.
П У С Ч П С Н
« дец   феб »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
База животиња
База података животиња

Временска прогоза

Месечна архива: јануар 2017

Почела продаја дозвола за рекреативни и привредни риболов за 2017.годину

           Годишње, дневне и вишедневне дозволе за рекреативни риболов у Националном парку Ђердап за 2017. годину могу да се купе у просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ у Добри, Доњем Милановцу и Текији. Цена годишње дозволе је 5 хиљада динара, дневне дозволе коштају 1000,00 динара, а вишедневне ( седам дана) 2000,00 динара. Осим у ЈП „Национални парк Ђердап“ годишње дозволе за рекреативни риболов продају и следећа удружења: КСР „Рудар“ Мајданпек, УРР „Риболовац“ Зајечар, ОСР „Тимок“ Зајечар, ООРР „Пек“ Кучево, СРК „Риболовачка прича“ Велико Градиште, а у КСР „Штука“ Доњи Милановац поред годишњих, могу се купити и дневне и вишедневне дозволе. Дозволе не могу да се купе без уредно враћене евиденције о улову рекреативног риболовца на обрасцу Е-1 за претходну годину. На риболовном подручју „Ђердап“ важе искључиво дозволе које издаје корисник ЈП „Национални парк Ђердап“.

            Почела је и продаја годишњих дозвола за привредни риболов на рибарском подручју „Ђердап“. Цена дозволе је 70 хиљада динара и може се платити у две једнаке рате. Дозволе за привредни риболов могу да се купе у просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, Добри и Текији.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара

 

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 4753/6-1 од 27.12.2016. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара

 

Предмет продаје су: коришћени десктоп рачунари наведени у табели – власништво Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“:

Редни број

Шифра Назив средства Година производње

Процењена вредност

1.

0224

Оперативни систем: Windows 7 Professional

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 300 GB

Графичка картица

Бежична мрежна картица

DVD

2009

5.000 дин.

2.

0350

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3200 2.4 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 300 GB

Графичка картица

DVD

2009

5.000 дин.

3.

0588

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

4.

0605

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

5.

0616

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

6.

0624

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3200 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2005

4.000 дин.

7.

0626

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

УКУПНО

36.000,00 дин.

 

Наведена опрема се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу од 10% процењене вредности коришћене опреме наведене у табели. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понућача.

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продаје коришћених десктоп рачунара“.

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона, фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“  www.npdjerdap.org односно до 01.02.2017. године до 1100 часова, у затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати – коришћени десктоп рачунари“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе,  неће бити узете у разматрање.

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org односно 01.02.2017. године у 1200 часова, у згради предузећа.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор  о купопродаји.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, и преузме коришћене десктоп рачунаре наведене у табели у року од седам дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

 

У Доњем Милановцу,

Дана 25.01.2017. године

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља – гасног уља екстра лако EVRO EL – број JНОП 1/2017

Обавештење о стављању на јавни увид предлога Плана управљања Националним парком Ђердап за период 2017-2026

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, управљач Националним парком Ђердап, сагласно члану 54. став 6,7 и 8 Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“, 36/09, 88/10 и 91/2010 – испр. и 14/16) у циљу обезбеђивања учешћа јавности, ставља на увид предлог Плана управљања Националним парком Ђердап за период 2017-2026. године.

Јавни увид траје у периоду од 17.01.2017. године до 16.02.2017.године. Материјал је доступан у штампаном облику у просторијама Управљача (ЈП „Национални парк Ђердап“, Краља Петра 14, Доњи Милановац), сваког радног дана од 7 до 15 часова. Исти материјал  доступан је у електронском облику на сајту Општине Мајданпек www.majdanpek.rs, сајту Општине Голубац www.golubac.org.rs и сајту општине Кладово www.kladovo.org.rs.

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, позива јавност да изврши увид у поменути предлог Плана управљања и најкасније до 16.02.2017. год. достави мишљења, примедбе и предлоге у писаном облику на адресу Управљача: ЈП „Национални парк Ђердап“, Краља Петра I 14a, Доњи Милановац или електронском поштом на адресу office@npdjerdap.org.

Помоћник директора за заштиту и развој  мр Ненад Радаковић  и руководилац службе заштите и развоја Драгана Милојковић  су задужени да, заинтересованим физичким и правним субјектима, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, пруже све информације везано за одредбе које су утврђене предлогом Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2017. до 2026. године.

Прихрањивање дивљачи

 

            Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ које је корисник Ловишта „Ђердап“ у складу са Ловном основом и годишњим плановима газдовања ловиштем континуирано прихрањује дивљач током читаве године. Ловочувари су на терену и ових јануарских дана, доносећи на хранилишта зрнасту и кабасту храну за зимско прихрањивање дивљачи.

Ледени јануар у Националном парку Ђердап

Ледени талас током кога су се на подручју Националног парка Ђердап температуре кретале од минус 5 до минус 18 заједно са јаким ветром, условио је формирање леда готово читавим током Дунава у Националном парку Ђердап. Будући да изузетно ниске температуре, снег и лед угрожавају велики број птица, чуварска служба ЈП „Национални парк Ђердап“ свакодневно контролише подручје, евидентира места концентрације водених птица и прихрањује их. Ловочуварска служба дивљач прихрањује зрнастом и кабастом храном. Рибљи свет у Дунаву, без обзира на количину леда и ниске температуре ваздуха, није угрожен.

Електронска пошта
Информатор о раду
Категорије
Јавне набавке (актуелно!)
Линкови
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство привреде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Завод за заштиту природе Србије

Europarkfederacija

DCC Biodiversity

Danube River Network

Danube Transnational Programme

Carpathian Network of protected areas

Динариди

Национални парк Тара

Национални парк Фрушка Гора

Национални парк Копаоник

Национални парк Шар-планина