Избор језика:
Избор писма
Архива по годинама
Архива по датуму
фебруар 2015.
П У С Ч П С Н
« јан   мар »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
База животиња
База података животиња

Временска прогоза

Месечна архива: фебруар 2015

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају покретне имовине

 

 

 

 

 

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 6684/8-1 од 30.12.2014. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају покретне имовине

Предмет продаје су:

Редни број Назив средства Почетна цена у дин. без припадајућих пореза
1. Метални чамац дужине 6 m, KL 399A 31.170,00
2. Метални чамац дужине 6 m, KL 402 A 31.170,00
3. Метални чамац дужине 6 m, KL 398 A 31.170,00
4. Ванбродски мотор „PARSUN“ F15 (15ks) 81.134,00
5. Ванбродски мотор „PARSUN“ F5 (5ks) 12.898,00
6. Приколица за чамце 60.917,00
УКУПНО: 248.459,00

 

Наведена средства се продају у виђеном стању и без права на рекламацију.

Право учешћа имају сва правна и пословно способна физичка лица, уплата пореза пада на терет купца.

Потенцијални купци могу погледати средства која су предмет продаје, од дана објављивања огласа, па у наредних 9 дана, сваког радног дана од 8 до 14 часова уз предходно информисање путем телефона 064/8569-246.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу од 10% процењене вредности сваког средства за који су сачинили понуду. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понућача.

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продаје коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице за чамце“.

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона, фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 9 (девет) дана од дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org, односно 27.02.2015. године до 1100 часова, у затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати – отуђење коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице за чамце“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе,  неће бити узете у разматрање.

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org , односно 27.02.2015. године у 1200 часова, у згради предузећа.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачима биће закључени уговори  о купопродаји.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, изврши уплату припадајућих пореза, а преузме средства у року од седам дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Контакт особа: Никола Јовановић, тел. 064/8569-246.

У Доњем Милановцу,

Дана 18.02.2015. године

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина као и коришћених замрзивача

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) и одлука Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 5472/12 од 15.11.2014. године и број 6684/9 од 30.12.2014. године, објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају неисправних котлова за грејање

и других секундарних сировина као и коришћених замрзивача

 

 

Предмет продаје су неисправни котлови за грејање и друге секундарне сировине, као и коришћени замрзивачи власништво Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, и то:

Редни број Назив средства Процењена вредност у дин./кг
1. Неисправни котлови за грејање и друге секундарне сировине, процењене тежине око 1.000 кг 17,00
УКУПНО ЗА 1.000 кг 17.000,00

 

Редни број Назив средства Почетна ценау дин.
1. Замрзивач 410 лит. година производње 1998.(неисправан) 1.000,00
2. Замрзивач 410 лит. година производње 1998.исправан 6.000,00
3. Фрижидер замрзивач 290 лит. год. произв. 1999.(неисправан) 1.000,00
УКУПНО: 8.000,00

 

Наведени неисправни котлови за грејање и друге секундарне сировине као и коришћени замрзивачи продају се у виђеном стању и без права на рекламацију.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу од 10% процењене вредности неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина, и коришћених замрзивача. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понућача.

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продају неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина и коришћених замрзивача“.

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона, фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“  www.npdjerdap.org односно до 23.02.2015. године до 1100 часова, у затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати – неисправни котлови за грејање и друге секундарне сировине“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе,  неће бити узете у разматрање.

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org односно 23.02.2015. године у 1200 часова, у згради предузећа.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор  о купопродаји.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, а преузме неисправне котлове за грејање и друге секундарне сировине, и коришћене замрзиваче у року од седам дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Контакт особа: Есад Зорнић, тел. 064/8569-203.

У Доњем Милановцу,

Дана 12.02.2015. године

Позив за подношење понуда у отвореном поступку (резервисана јавна набавка) – Штампе монографија Националног парка Ђердап – Спелеолошки објекти Ђердапа, Водоземци и гмизавци Националног парка Ђердап, Атлас објеката и станишта народног градитељства на подручју Националног парка Ђердап и Дрвенасте врсте Националног парка Ђердап – број ЈНОП 3/2015

Позив за подношење понуда у отвореном поступку (резервисана јавна набавка) – услуге штампања пословних образаца – број ЈНОП 2-2015

Електронска пошта
Информатор о раду
Категорије
Јавне набавке (актуелно!)
Линкови
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство привреде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Завод за заштиту природе Србије

Europarkfederacija

DCC Biodiversity

Danube River Network

Danube Transnational Programme

Carpathian Network of protected areas

Динариди

Национални парк Тара

Национални парк Фрушка Гора

Национални парк Копаоник

Национални парк Шар-планина